1. UVODNE DOLOČBE

Ti splošni najemni pogoji veljajo za vsa razmerja, ki jih sklepa družba ACTINIA G.m.b.H., Josefstädter Strasse 43-45, 1080 Dunaj, Avstrija ali družba Actinia d.o.o., Mašera-Spasićeva ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju najemodajalec). Iz naslova opravljanja dejavnosti “rent-a-car”, z najemojemalcem in so sestavni del Pogodbe o najemu motornih vozil (v nadaljevanju Pogodba).

Najemodajalec in najemojemalec s podpisom Pogodbe o najemu potrdita veljavnost teh splošnih
 najemnih pogojev, pri tem, da podpis obeh strank hkrati pomeni izrecno izjavo obeh, da sta v celoti seznanjena z vsebino Pogodbe in teh splošnih pogojev, da sta stranki splošne najemne pogoje v celoti prebrali, jih razumeta, z njimi soglašata ter jih tudi sprejemata. Najemojemalec s podpisom same Pogodbe potrjuje tudi, da so mu bili splošni najemni pogoji ustrezno izročeni oz. so mu bili ustrezno znani.

Vsaka kršitev splošnih najemnih pogojev hkrati pomeni kršitev pogodbenih določil in je zadosten razlog za takojšen odstop od Pogodbe oziroma ustreznega Aneksa k tej pogodbi ali kakršnega koli dodatka, katerih sestavni del so ti pogoji, upoštevaje določila Pogodbe.

2. POMEN IZRAZOV

Najemodajalec je družba ACTINIA G.m.b.H. ali družba ACTINIA d.o.o., kot tudi vsi njegovi delavci ter z njegove strani pooblaščene osebe. Najemojemalec, kot tudi vsi njeni delavci ter z njene strani pooblaščene osebe, ki so upravičene do upravljanja vozil po Pogodbi, kot tudi tretje osebe, ki po volji ali krivdi najemojemalca brez vednosti najemodajalca upravljajo z vozili. Vozilo so vsa vozila, ki so predmet Pogodbe in za katera se uporablja edninska slovnična oblika, ne glede na dejansko vsakokratno število najetih vozil, kot je razvidno iz Pogodbe oziroma Aneksov k pogodbi. Pogodba je Pogodba o najemu motornih vozil ter vsi na njeni podlagi sklenjeni Aneksi k pogodbi – seznam in opis dolgoročnega najema vozil (v nadaljevanju Aneks). Izraz »Pogodba« se tako v nadaljevanju smiselno nanaša tako na Pogodbo samo, kot na »pogodbo oziroma ustrezne Anekse k pogodbi«, v kolikor ni eksplicitno naveden Aneks.

3. UPRAVLJANJE VOZILA

Vozilo smejo uporabljati, voziti ali upravljati:

– osebe stare več kot 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj 2 leti (oziroma po veljavnih pogojih zavarovalnice),
– osebe, pooblaščene za upravljanje, vožnjo ali uporabljanje vozila, kot določeni v Pogodbi, oziroma kot naknadno sporočeni s strani najemojemalca,
– osebe, ki imajo z vsakokrat veljavno zakonodajo opravljen ustrezen strokovni izpit iz naslova varnosti pri delu in požarne varnosti,
– najemojemalec ne sme biti kaznovan ali v kazenskem postopku.

Vsi našteti pogoji za vožnjo oziroma upravljanje vozila morajo biti izpolnjeni kumulativno. Najemodajalec bo dovolil, da se upravičenje najemojemalca do uporabe vozila izkazuje tako, da najemojemalec, ki izpolnjuje svoje obveznosti po Pogodbi, v času trajanja le-te, vozilo lahko neovirano uporablja, v skladu z določbami Pogodbe.

Vozilo se ne sme uporabljati, upravljati ali voziti:

– za plačilni prevoz potnikov in blaga, kot je taxi služba ali drugi prevoz potnikov in blaga,
– za udeležbo na kakršnih koli športnih ali drugih tekmovanjih in testiranjih vozil,
– za dejavnost avto šole ali drugega učenja vožnje motornih vozil,
– za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta,
– za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni naveden skladno s Pogodbo,
– če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, oziroma drugih psihoaktivnih snovi, po katerih zaužitju je odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil,
– če je vozilo preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom, skladno s tehnično dokumentacijo proizvajalca ali nepravilno obremenjeno oziroma naloženo v nasprotju z veljavnimi predpisi,
– če vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemojemalec za to ve ali bi moral vedeti, glede na zakonska ali interna določila glede brezhibnosti vozila,
– če je vozilu potekla registracija ali zavarovanja, dogovorjena s Pogodbo,
– izven cest I., II. in III. reda,
– izven RS oziroma EU (razen začasne uporabe, ki je dovoljena le, če so sklenjena za to ustrezna zavarovanja, vključno s kasko zavarovanji in le na območjih na katerih takšna zavarovanja veljajo ter ob predhodnem pisnem soglasju najemodajalca),
– v nasprotju s cestno prometnimi predpisi,
– izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere,
– v nezakonite namene (npr. carinski prekrški),
– za prevoz vnetljivih ali nevarnih snovi,
– v kakršnekoli druge namene, ki so v nasprotju s sklenjeno Pogodbo, temi pogoji ali veljavnimi predpisi, kakor druge namene, ki bi kakorkoli drugače ogrožali ali kršili najemodajalčevo lastninsko pravico nad vozilom. Za vsakršno ravnanje v nasprotju z navedenimi določili je najemojemalec odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko poleg dejansko nastale škode in odškodnine po lastni izbiri, proti najemojemalcu uveljavlja tudi predčasno prekinitev Pogodbe z vsemi posledicami, kot izhajajo iz Pogodbe.

4. PREVZEM VOZILA

Najemojemalec prevzame vozilo po podpisu Pogodbe ter ob izpolnitvi vseh s Pogodbo določenih pogojev in formalnosti. S podpisom prevzemnega zapisnika najemojemalec pridobi pravico do uporabe vozila. Vozilo je v vsakem času neodtuljiva last najemodajalca, pri čemer se kot last smiselno upošteva tudi pravica uporabe po sklenjenih leasing pogodbah. Najemodajalec izroči, najemojemalec pa vozilo sprejme tehnično brezhibno, z zakonsko predpisano opremo in drugimi pritiklinami (prva pomoč, varnostni trikotnik in brezrokavnik, osnovno orodje, komplet žarnic, ter druga zakonsko obvezna oprema), registrirano, s Pogodbo dogovorjeno zavarovano, ter originalnimi identifikacijskimi dokumenti ter zavarovalne police, ki sta v originalu na vpogled na sedežu najemodajalca. V kolikor je v vozilu več opreme, se to zabeleži v Aneksu. Najemojemalec je ob prevzemu dolžan vozilo, pritikline in dokumentacijo takoj pregledati, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. Najemojemalec izjavlja, da v celoti pozna poslovne in izročilne pogoje ter jih s podpisom pogodbe tudi sprejme (dobavni rok, garancijski rok, zagotavljanje rezervnih delov, servisiranje opreme, vozila, itd.). Za prevzete dokumente in pritikline vozila odgovarja najemojemalec, kot za vozilo samo.

5. ČAS TRAJANJA NAJEMA

Čas dolgoročnega najema za posamezno vozilo dogovorita najemojemalec in najemodajalec z Aneksom.

Čas kratkoročnega najema (do 6 mesecev) pa najemojemalec in najemodajalec dogovorita že s samo Pogodbo.

6. PODALJŠANJE NAJEMA

Najemojemalec in najemodajalec se lahko dogovorita o podaljšanju časa dolgoročnega najema vozila. Najemojemalec je dolžan obvestiti o nameri podaljšanja najema posameznega vozila najmanj 60 (šestdeset) dni pred datumom izteka najema, določenega v posameznem Aneksu. Če želi najemojemalec podaljšati dogovorjeni čas najema, sklenjenega na podlagi kratkoročne Pogodbe, mora zaprositi najemodajalca za soglasje, in sicer najmanj 48 ur pred iztekom takšne pogodbe. Podaljšanje kratkoročne najemne pogodbe se lahko izvrši v vsaki poslovalnici najemodajalca, medtem ko se podaljšanje dolgoročne Pogodbe oziroma Aneksa lahko izvrši le v poslovalnici, kjer je bila sklenjena Pogodba.

7. VRAČILO VOZILA

Skupne določbe

Najemojemalec se obvezuje, da bo posamezno najeto vozilo vrnil v dogovorjeni kraj in na dogovorjeni dan ter ob dogovorjenem času. Ob vračilu vozila se sestavi zapisnik o stanju vozila. Najemojemalec se obvezuje vozilo vrniti v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, tehnično brezhibno, pravilno vzdrževano, v čistem stanju, z dogovorjenim nivojem goriva, prosto stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo, z vso pripadajočo opremo, pritiklinami in dokumentacijo. Če najemodajalec nemudoma ob prevzemu (čistoča, nivo goriva, ipd.) ali na podlagi strokovnega pregleda vozila, ki se opravi najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni po prevzemu vrnjenega vozila, presodi, da stanje vrnjenega vozila ni ustrezno, ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemojemalca, da se vozilo vrne v prvotno stanje. Če najemojemalec ne izroči vseh prejetih dokumentov v zvezi z vozilom ali vse opreme oziroma pritiklin vozila, je dolžan poravnati stroške za pridobitev vsega tega. Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi najemodajalec ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemojemalca za vso nastalo škodo. Najemodajalec je v primeru kršitev iz III. – V. odstavka teh splošnih pogojev poleg povračila stroškov upravičen do poplačila, najemojemalec pa je to dolžan v celoti plačati, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z vozilom v namene opravljanja registrirane dejavnosti zaradi navedenih razlogov. Najemodajalec sme zahtevati od najemojemalca tudi vso škodo, odškodnino in morebitni izgubljen dobiček, če najemojemalec ni ukrenil ničesar ali ni dovolj učinkovito ukrepal, da bi odpravil pravno, tehnično ali gospodarsko neuporabnost vozila, ali za zmanjšano možnost uporabe vozila. Stanje vozila ob prenehanju Pogodbe oziroma ustreznega Aneksa v primeru nesoglasij ugotovi pooblaščeni serviser ali cenilec na stroške najemojemalca.

Dolgoročni najem

V primeru, da najemojemalec vozila po izteku ali prenehanju Pogodbe oziroma Aneksa k Pogodbi ne vrne, kakor je to dogovorjeno, ter najema ne podaljša pravočasno oziroma ne sporoči zadržka za vračilo vozila, je najemodajalec upravičen najemojemalcu vozilo odvzeti in vzpostaviti na njem svojo posest, kot je to bilo pred izročitvijo vozila najemojemalcu. V takšnem primeru sta najemojemalec in najemodajalec soglasna, da v tem primeru ne gre za motenje posesti, ter najemojemalec izrecno dovoljuje, da najemodajalec prevzame svoje vozilo v svojo posest. Če najemojemalec zamuja z vrnitvijo vozila, je dolžan – poleg ostalih obveznosti – plačevati nadaljnjo denarno nadomestilo za vsak dan zamude vračila vozila v višini najemnine, kot dogovorjena z Pogodbo, ki velja za primer predčasne vrnitve vozila, vse do dejanske vrnitve vozila oziroma najemodajalčeve vzpostavitve posestne pravice. Najemojemalec v primeru vzpostavitve najemodajalčeve posestne pravice na vozilu iz razloga nevrnitve vozila znotraj dogovorjenega roka izrecno in nepogojno priznava zapisnik o stanju vozila ob vzpostavitvi posestne pravice, ki ga ob prevzemu posesti na vozilu sestavi najemodajalec.

Predčasno vračilo najetega vozila brez navedbe konkretnega in utemeljenega razloga, skladno z
določili najemne pogodbe, ni možno pred potekom šestih (6) mesecev, šteto od dneva izročitve
najetega vozila. Po preteku šestih (6) mesecev, pa je odstop mogoč, na podlagi sklenjenega
sporazuma, pri čemer je najemodajalec upravičen najemnino za najeto vozilo obračunati skladno s določili 14 člena Pogodbe.

Kratkoročni najem

V primeru, da najemojemalec prekorači dogovorjeni čas najema, se prvih 29 minut ne obračuna. Po prekoračitvi tega časa se do vrnitve vozila v zamudi oziroma vzpostavitvi posesti s strani najemodajalca, obračunavajo dodatni dnevi, ne glede na sicer dogovorjeno ceno najema. V primeru najemodajalčeve vzpostavitve posestne pravice na vozilu, se najemojemalec izrecno in nepogojno odpoveduje kakršnikoli tožbi zaradi motenja posesti oziroma posestnega varstva in dovoljuje, da najemodajalec prevzame vozilo v svojo posest, brez najemojemalčeve pravice do uveljavljanja kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Najemojemalec v primeru vzpostavitve najemodajalčeve posestne pravice na vozilu, zaradi nevračila, vozila izrecno in nepogojno priznava zapisnik o stanju vozila ob vzpostavitvi posestne pravice, ki ga sestavi najemodajalec.

8. STROŠKI OPOMINJANJA IN ODVZEM VOZILA ZARADI NEPLAČIL

V primeru neplačila tekočega obroka, se najemojemalca peti (5) dan po poteku valute opomni s plačilnim opominom, katerega strošek je 10,00 € (deset 00/100EUR). Če zapadli obrok v desetih dneh po prvem opominu še vedno ni plačan, je strošek drugega opomina 20,00 € (dvajset 00/100EUR). Če pretekli obrok po že izstavljenem naslednjem obroku in po izstavljenih dveh opominih še vedno ni plačan (30 dni po poteku valute obroka za plačilo najema vozila) se pošlje ZADNJI, tretji opomin, (40 dni po poteku valute obroka za plačilo najema vozila) v višini 40,00 € (štirideset 00/1000 EUR), ki pa je že opomin za odvzem vozila. Če vsi obroki, vključno z vsemi opomini niso od četrtega opomina v roku treh (3) dni poravnani, sledi odvzem vozila. Strošek odvzema je odvisen od izterjevalne agencije, ki za najemodajalca opravlja storitev odvzema motornih vozil. Vsi stroški odvzema motornega vozila v celoti bremenijo najemojemalca.

Zgoraj navedeno velja le v primeru dolgoročnih najemov (nad 6 mesecev). V primeru kratkoročnega najema (manj kot 6 mesecev), pa se v primeru neplačila tekočega obroka najemojemalca opozori po poteku treh (3) dni po valuti, na način kot določen v prejšnjem odstavku. Če zapadli obrok ni plačan v roku pet (5) dni, šteto od dneva izdaje opomina, je najemodajalec upravičen začasno odvzeti vozilo najemojemalcu oziroma mu onemogočiti nadaljnjo uporabo vozila, dokler ni zapadla obveznost v celoti poplačana.

9. NADOMESTNO VOZILO

Najemojemalec je upravičen do nadomestnega vozila brez dodatnih stroškov najema po Pogodbi v primeru odprave napake na vozilu oziroma za čas rednega servisiranja najetega vozila, vendar le v primeru, da je tako dogovorjeno s samo Pogodbo. Najemojemalec je upravičen do nadomestnega vozila proti plačilu dodatnega plačila stroškov

najema, skladno z določili pogodbe o kratkoročnem najemu, v naslednjih primerih:

– v skladu z določili 11. in 12. člena Pogodbe (izredni servisi, popravila zaradi prekomerne rabe, generalni servisi oziroma vgradnja rezervnih delov prej, kot je predvideno oziroma določeno v tehnični dokumentaciji proizvajalca),
– omejena uporaba zaradi okvare ali poškodbe, vključno s popolnim uničenjem ali izgube vozila ter nastanka drugih škodnih primerov, če teh stroškov ne krije zavarovalnica ali niso kriti s strani proizvajalca v garancijskem roku,
– če vozila po prevzemu zaradi zakonskih predpisov ali ukrepov oblasti ni več moč uporabiti v prvotno določen namen,
– za obdobje, v katerem najemojemalec zamuja z vračilom vozila, ne glede na razlog.

Nadomestno vozilo najemojemalcu ne priprada v primeru, da je najemojemalec sam odgovoren za razlog, zaradi katerega se vozilo nahaja na popravilu oziroma na servisu.

10. KILOMETRINA

Število prevoženih kilometrov v času najema se ugotavlja po tovarniško vgrajenem in zapečatenem števcu kilometrov, s tem, da se stanje števca pri kratkoročnem najemu popiše ob vračilu vozila, pri dolgoročnem najemu pa se popisuje letno, kar pomeni, da je najemojemalec dolžan najpozneje do zadnjega dne koledarskega leta sporočiti stanje števca najetega vozila. Ne glede na to določbo mora najemojemalec prav tako nemudoma obvestiti najemodajalca, ko mu opozorilne naprave v posameznem vozilu javijo potrebo po servisu posameznega vozila, ki se opravlja na določeno število prevoženih kilometrov, oziroma, če presega pogodbeno mesečno dogovorjeno število kilometrov za več kot 10 odstotkov. Vsak poseg najemojemalca v tovarniško vgrajen števec na vozilu in v armaturno ploščo je prepovedan. V primeru okvare števca kilometrov je najemojemalec dolžan o tem nemudoma obvestiti najbližjo poslovalnico najemodajalca, od katerega bo dobil vsa potrebna navodila.

11. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Vozilo najemojemalec prevzame s praznim rezervoarjem goriva ter se tudi vrne s praznim rezervoarjem goriva, razen v primeru kratkoročnega najema, kjer se vozilo prevzame s polnim ter vrne s polnim rezervoarjem goriva.

12. VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE

Najemojemalec se obvezuje ves čas najema vozilo uporabljati za normalno rabo, ga vzdrževati in zanj skrbeti kot dober gospodar in v skladu z ustreznimi tehničnimi in drugimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji, kakor tudi v skladu z določili sklenjene Pogodbe. Drugačno ravnanje predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti s strani najemojemalca. V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke pogojev najema, je najemojemalec dolžan povrniti vso tako nastalo škodo, kakor tudi morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja osnovne dejavnosti s posameznim vozilom.

Okvare

V primeru okvare, je najemojemalec dolžan nemudoma obvestiti najbližjo poslovalnico najemodajalca in postopati skladno z navodili. Okvare na vozilu, ki jih ne odpravi neposredno najemodajalec, je dovoljeno odpraviti oziroma popraviti samo v pooblaščenih servisih za posamezno vrsto in znamko vozila. V primeru najemojemalčevega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila vozila “na svojo roko” ali nastanka okvare na vozilu zaradi napačne najemojemalčeve uporabe, upravljanja ali vožnje vozila, se za stroške odprave oziroma popravila okvare, bremeni najemojemalca.

13. ZAVAROVANJE

Vsako posamezno najeto vozilo je zavarovano v skladu z veljavnimi predpisi RS in splošnimi pogoji zavarovalnice, razvidnimi iz zavarovalne police za posamezno vozilo, ki je v izvirniku na vpogled pri najemodajalcu, ter v obsegu dogovorjenem s pogodbo (sklenitev kasko zavarovanja, odbitna franšiza). Po potrebi je vozilo tudi opremljeno z GPS napravo, katere uporaba je namenjena tako za potrebe izvajanja nadzora nad vozilom, kakor tudi ob postopku odvzema vozila, če se stranka ne odzove na pozive po vrnitvi ali v primeru odtujitve. Ne glede na sklenjeno zavarovanje posameznega vozila je najemojemalec dolžan povrniti vsako morebitno škodo na posameznem vozilu in / ali opremi v naslednjih primerih:
– vozilo ni kasko zavarovano, do višine stroškov, ki jo sicer pokriva kasko zavarovanje, oziroma, če je vozilo kasko zavarovano in je odškodnini obračunana odbitna franšiza, ki slednja bremeni najemojemalca,
– poškodbe notranjosti vozila, pnevmatik, kolesnih obročev, okrasnih pokrovov, brisalcev in antene ter poškodb na podvozju vozil in drugih poškodb vozila in opreme, ki niso krite s strani zavarovalnice,
– če jo je povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil oziroma drugih psihoaktivnih snovi, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje oziroma je prepovedana,
– če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti,
– če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja,
– če je pobegnil s kraja nezgode, ne glede na krivdo,
– če je škoda nastala kot posledica uporabe vozila v nasprotju z določili 3. točke teh pogojev najema,
– če je škoda nastala na območjih ali v državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozil (krizna območja, vojna in potencialna vojna področja, ipd.) oziroma izven EU brez soglasja najemodajalca k uporabi vozila izven EU,
– v drugih primerih, ki jo zavarovalnica ne krije ali, ki presega limit zavarovalnega kritja in podobno, ne glede na krivdo najemojemalca,
– v primeru neuspešne tožbe proti tretjim, skupaj z vso škodo, stroški in pristojninami.

Najemojemalec je odgovoren najemodajalcu tudi za škodo na vozilu, ki so jo povzročile tretje osebe v času, ko ga bremenijo riziki, povezani z vozilom oziroma uporabo le-tega, še posebej v kolikor je škoda na vozilu nastala, ker je z vozilom upravljala tretja nepooblaščena oseba (tporej tretja oseba brez pravico do upravljanja z najetim vozilom), pri čemer se smiselno upoštevajo gornja določila. Najemojemalec prav tako do celote krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, ki bi jih slednje uveljavljale zoper najemodajalca (kot lastnika vozila) za škodo, ki jih je bila povzročena z najetim vozilom in ki niso krite s strani zavarovalnice. Pri nastanku večjih zavarovalnih primerov v enem zavarovalnem obdobju najemojemalca bremeni tudi malus, kot obračunan pri naslednjem avtomobilskem zavarovanju. Vozilo je ustrezno zavarovano za ves čas veljavnosti Pogodbe. Če odškodnina za uničeno ali izgubljeno vozilo ne zadostuje za pokrivanje celotne škode, ki jo je utrpel najemodajalec, je najemojemalec dolžan povrniti razliko med celotno povzročeno škod na vozilu ter zavarovalnino, ki jo najemodajalcu izplača zavarovalnica, in sicer v 8 (osmih) dneh po obvestilu najemodajalca najemojemalcu o tem, za izplačana zavarovalnina s strani zavarovalnice ni pokrila vse nastale škode na vozilu. Celotna škoda, ki jo utrpi najemodajalec, se izračuna na način, da se oceni vrednost vozila pred nastankom takšnega škodnega primera, pri čemer vrednost vozila ne more presegati nabavne vrednosti vozila s pripadajočim davkom. Najemojemalec je dolžan povrniti najemodajalcu tudi obresti na ocenjeno vrednost vozila pred nastankom škodnega primera, obračunanimi za ves čas, od dneva škodnega dogodka do likvidacije škode in sicer v višini 6-mesečnega EURIBOR-ja (veljavnega na dan pred obračunom škode) + 3,5% obresti.

14. OBVEZNOSTI NAJEMOJEMALCA PRI NASTANKU ŠKODNEGA PRIMERA

V kolikor pride do poškodb, uničenja, zasega ali kraje vozila, ali, če je vozilo udeleženo v kakršnikoli nesreči, ki bi lahko povzročila sodni spor med najemodajalcem in najemojemalcem ali med najemodajalcem in tretjimi osebami, je najemojemalec o tem dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca. V primeru kraje, nesreče oziroma škodnega primera pa je najemojemalec dolžan primer takoj prijaviti tudi policiji. Najemojemalec se obvezuje, da bo v primeru kakršnekoli prometne ali druge nesreče oziroma poškodbe z najetim vozilom ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice, s tem da:

– si bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil,
– ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno,
– ne bo priznal krivde tretjim osebam,
– bo v vsakem primeru nemudoma poklical policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,
– bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, katero bo takoj dostavil najemodajalcu.

Najemojemalec je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka, ne glede na to, ali gre za delno škodo ali popolno uničenje vozila oziroma odtujitev vozila, zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka. Za opustitev dolžnosti po tej točki je najemojemalec odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko poleg dejanske škode in odškodnine po lastni izbiri proti najemojemalcu uveljavlja tudi predčasno prekinitev Pogodbe oziroma Aneksa z vsemi posledicami predčasne prekinitve iz krivdnih razlogov na strani najemojemalca, kot izhajajo iz Pogodbe. V primeru nastanka škodnega primer nima najemodajalec nobenih obveznosti do najemojemalca (npr. brezplačen transport z mesta nezgode ali zamenjava vozila ali nadomestno vozilo ali katerokoli drugo nadomestilo, razen če te stroške pokriva zavarovanje in skladno z določili Pogodbe oziroma teh pogojev).

15. LASTNINA NAJEMOJEMALCA IN TRETJIH OSEB

Najemodajalec ne odgovarja za najemojemalčevo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je pustil v najetem vozilu ali na njem, v morebitnem nadomestnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemojemalec se s podpisom Pogodbe izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

16. TATVINA ALI POŽAR

Najemojemalec ne sme pustiti vozila nezaklenjenega, ter mora posvečat posebno pozornost morebitnim izvorom požara. V primeru tatvine ali požara najemojemalca ravna enako, kot je to določeno za nastanek škodnega primera.

17. KRIZNA IN VOJNA PODROČJA

Najemodajalec si pridržuje pravico posamezna področja opredeliti kot krizna ali vojna območja, kar pomeni, da je uporaba najetega vozila na takem področju prepovedana, najemojemalec pa se zaveže, da najetega vozila na taka področja ne bo vozil ali ga tam uporabljal.

18. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV

Najemojemalec je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi vozila in za vso iz tega naslova nastalo škodo. Vse morebitne mandatne in druge kazni, ki jih v času uporabe najetega vozila povzroči oziroma dobi najemojemalec, je dolžan najemojemalec plačati sam in se za njih bremeni najemojemalca neposredno. Ta najemojemalčeva odgovornost traja tudi po prenehanju Pogodbe, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je najemojemalec vozilo uporabljal.

19. KONČNE DOLOČBE

V primeru neskladnosti določb, določbe Pogodbe oziroma Aneksa prevladajo nad določbami splošnih pogojev. Ti splošni najemni pogoji družbe ACTINIA G.m.b.H. ali družbe ACTINIA d.o.o., stopijo v veljavo z dnem podpisa Pogodbe in se uporabljajo za urejanje medsebojnih razmerij iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti družbe oziroma oddajanja vozil v najem najemojemalcu.

Actinia, storitve in trgovina, d.o.o., Mašera Spasičeva ulica 8, 1000 Ljubljana.

Ljubljana, 5. 6. 2023