Najemni pogoji

Koliko je minimalna in koliko maksimalna doba najema?

V primeru kratkoročnega najema (do 6 mesecev), je minimalna doba najema en dan oziroma od 11. ure do 9. ure naslednji dan, maksimalna doba najema pa 6 mesecev od prevzema vozila. V primeru dolgoročnega najema (6 mesecev ali več), je minimalna doba najema 6 mesecev, maksimalna doba najema pa 60 mesecev od prevzema vozila.

Kaj se smatra pod pojmom “najemojemalec” in “najemodajalec”?

Najemodajalec je družba ACTINIA G.m.b.H. ali družba ACTINIA d.o.o., kot tudi vsi njegovi delavci ter z njegove strani pooblaščene osebe. Najemojemalec je oseba ali družba, kot tudi vsi njeni delavci ter z njene strani pooblaščene osebe, ki so upravičene do upravljanja vozil.

Kdo lahko upravlja z vozilom?

Vozilo smejo uporabljati, voziti ali upravljati:
• osebe stare več kot 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj 2 leti (oziroma po veljavnih pogoji zavarovalnice),
• osebe, pooblaščene za upravljanje, vožnjo ali uporabljanje vozila, kot določeni v pogodbi, oziroma kot naknadno sporočeno s strani najemojemalca,
• osebe, ki imajo z vsakokrat veljavno zakonodajo opravljen ustrezen strokovni izpit iz naslova varnosti pri delu in požarne varnosti,
• najemojemalec ne sme biti kaznovan ali v kazenskem postopku.

Kaj potrebujem za najem vozila?

Dokumentacija, ki jo potrebujete za postopek odobritve najemnega posla:
• veljaven osebni dokumet,
• veljavno vozniško dovoljenje,
• davčno številko.

Od/do kdaj velja dnevni oziroma vikend najem?

Dnevni najem velja od 11. ure do 9. ure naslednji dan, se pravi 22 ur od prevzema vozila, vikend najem velja od petka, 11. ure, do ponedeljka, 9. ure.

Lahko vozilo najema tudi tuja fizična ali pravna oseba?

Lahko, z veljavnim mednarodnim vozniškim dovoljenjem. Ostali pogoji najema ostajajo enaki.

Ali lahko grem z najetim vozilom v tujino?

Najeta vozila se smejo uporabljati izven RS oziroma v EU. Vozila se ne smejo uporabljati izven EU, izven cest I., II. in III. reda ter na vojnih območjih.

Prevzem in vračilo vozila

Kakšen je postopek prevzema vozila?

Pred prevzemom vozila mora najemojemalec urediti slednje:
• podpis najemne pogodbe, katero pripravi najemodajalec,
• podpis prevzemnega zapisnika,
• plačilo najemine in depozita.
Vso dokumentacijo in prevzem vozila lahko opravi samo najemojemalec. V kolikor bi dokumentacijo in prevzem vozila opravila tretja oseba, potrebuje pisno pooblastilo najemojemalca, da lahko to opravi v njegovem imenu. V nasprotnem primeru prevzem vozila ni mogoč.

V kakšnem stanju moram vrniti vozilo?

Vozilo se mora vrniti v enakem stanju, kot se je prevzelo, čisto, dogovorjen nivo goriva, prosto stvari v lasti tretje osebe in v celoti pripravljeno za normalno uporabo, z vso pripradajočo opremo, pritiklinami in dokumentacijo.

Ali je možna dostava vozila na željeno lokacijo?

Da, dostava na željeno lokacijo je možna, vendar po predčasnem dogovoru in doplačilu. Znotraj obvoznice Ljubljane je dostava na naslov brezplačna, izven obvoznice Ljubljane znaša vsak prevožen kilometer 0,49 € z DDV-jem. Kilometrina in nivo goriva v najetem vozilu se upošteva od naslova najemodajalca.

Se lahko vozilo prevzame ali vrne izven delovnega časa najemodajalca?

Lahko, vendar z doplačilom. Doplačilo za prevzem med ponedeljkom po 16. uri in soboto do 12. ure, znaša 18,30 € z DDV-jem. Doplačilo za prevzeme od sobote po 12. uri, nedelje in praznike, znaša 30,50 € z DDV-jem.

Kako se opravi pregled vozila pred in po prevzemu?

Najemojemalec oziroma pooblaščeni uporabnik vozila z zaposlenim v družbi Actinia d.o.o. ali Actinia G.m.b.H. pregleda vozilo v celoti po postopku primopredajnega zapisnika, katerega pripravi najemodajalec. Fotografije in videoposnetki stanja vozila ob prevzemu in vrnitvi vozila so v arhivu pri najemodajalcu.

Kaj se zgodi v primeru, da vozilo vrnem kasneje kot ob dogovorjenem času?

V primeru, da najemojemalec prekorači dogovorjeni čas najema, se:
• prvih 29 minut ne obračuna,
• za 30-59 minut zamude obračuna 20% od stroška dnevnega najema,
• za 60-119 minut zamude obračuna 50 % od stroška dnevnega najema,
• za 120 minut ali več, obračuna dodaten dan najema.

Se računa strošek polnjena električnega vozila ob vrnitvi?

V primeru, da se električno vozilo po končanem najemu ne vrne polno, je polnjenje dodaten strošek najemojemalca. Strošek polnjenja znaša 0,77 € / kWh z vključenim DDV-jem.

Kako polnim električno vozilo in kako se ta računa?

V vsakem najetem električnem vozilu se nahaja vsaj ena polnilna kartica, katera je pisana na najemodajalca. V času najema jo lahko najemojemalec koristi za polnjenje najetega vozila. Po končanem najemu ali vsak mesec (v primeru večmesečnega najema), se stroški polnjenja zaračunajo najemojemalcu.

Ali lahko podaljšam trenutni najem?

Ja, trenutni najem lahko podaljšate.

Kako podaljšam trenutni najem?

V kolikor je vozilo po dnevu vaše vrnitve še prosto, lahko termin podaljšate. Plačilo najemnine je potrebno izvesti pred iztekom trenutnega najema. V nobenem primeru ni vozilo po vašem najemu še dalje rezervirano za vas, razen v primeru doplačila. Za podaljšanje najema velja zgolj račun, najemni pogoji ostajajo enaki.

Potek rezervacije

Za koliko časa vnaprej lahko rezerviram termin najema?

Oddaljenost rezervacij ni omejena. Plačilo je obvezno za vse rezervacije za termine oddaljene do 6 mesecev od dne potrditve ponudbe. Plačilo ni obvezno za vse rezervacije za termine oddaljene več kot 6 mesecev od dne potrditve ponudbe. Termin se ponovno potrdi 60 dni pred začetkom najema, zaradi zaloge ali dobavljivosti vozil.

Kdaj moram plačati najemnino in kdaj depozit?

V kolikor želite imeti termin najema rezerviran, se najemnina plača v celoti takoj, depozit pa kadarkoli pred samim prevzemom vozila. V kolikor se depozit plača preko TRR-ja, mora biti ta viden na TRR-ju najemodajalca pred prevzemom vozila.

Kaj se zgodi v primeru, da želim termin najema preklicati ali prestaviti?

Po lastni volji in odločitvi samega najemojemalca, najemodajalec ni dolžan povrniti, najemojemalec pa ni upravičen zahtevati povrnitev ustreznega dela že vplačane najemnine za celotno obdobje najema.

Kaj se zgodi v primeru, da imam rezervirano vozilo in se le to poškoduje ali ni na voljo za rezerviran termin?

V tem primeru je najemodajalec odgovoren priskrbeti ustrezno nadomestno vozilo, povrniti stroške ali prestaviti termin najema, v kolikor to najemojemalcu ustreza.

Kako poteka večmesečni najem?

Pričetek najema je enak kakor v primeru kratkoročnega najema. Za vsak nadaljnji mesec prejmete račun za plačilo najemnine, kateri mora biti poravnan pred iztekom vašega mesečnega najema. V kolikor se to ne zgodi, pride do prekinitve pogodbe. Strošek prekinitve pogodbe znaša 183,00 € z vključenim DDV-jem.

Zavarovanje vozil

Kako je vozilo zavarovano?

Vsako posamezno najeto vozilo je zavarovano v skladu z veljavnimi predpisi RS in splošnimi pogoji zavarovalnice, razvidnimi iz zavarovalne police za posamezno vozilo, ki je v izvirniku na vpogled pri najemodajalcu, ter v obsegu dogovorjenem s pogodbo (sklenitev kasko zavarovanja, odbitna franšiza). Po potrebi je vozilo tudi opremljeno z GPS napravo, katere uporaba je namenjena tako za potrebe izvajanja nadzora nad vozilom, kakor tudi ob postopku odvzema vozila, če se stranka ne odzove na pozive po vrnitvi ali v primeru odtujitve.

Kakšno nadomestno vozilo prejmem?

• Najemojemalec je upravičen do nadomestnega vozila brez dodatnih stroškov v primeru, da ni odgovoren za nastalo poškodbo ali okvaro. Najemodajalec je najemojemalcu primoran zagotoviti ekvivalentno vozilo trenutno najetemu vozilu.
• V nasprotnem primeru, za čas vzdrževanja oziroma servisiranja ter popravil vozil najemodajalec na stroške najemojemalca slednjemu po potrebi zagotovi nadomestno vozilo.

Stroški ob nezgodi ali okvari

Na kakšen način se obračunavajo dodatni stroški ob vračilu vozila?

Dodatni stroški ob vračilu vozila (prekoračitev kilometrov, manjkajoče gorivo, kazni, poškodbe) se trgajo iz vplačanega depozita.

Kdo je odgovoren za poškodbo vetrobranskega stekla vozila?

Najemodajalec, z odbitno franšizo, katere vrednost je določena v primopredajnem zapisniku o predaji vozila najemojemalcu.

Kaj se zgodi v primeru, da na vozilu naredi poškodbo ali prekršek nepooblaščena oseba?

Zanjo odgovarja pooblaščena oseba oziroma najemojemalec, kateri je naveden kot uporabnik vozila.

Kaj se zgodi v primeru, da pride na najetem vozilu do okvare ali poškodbe in vozila ni mogoče uporabljati?

Najemojemalec je upravičen do nadomestnega vozila brez dodatnih stroškov v primeru, da ni odgovoren za nastalo poškodbo ali okvaro. V nasprotnem primeru, za čas vzdrževanja oziroma servisiranja ter popravil vozil najemodajalec na stroške najemojemalca slednjemu po potrebi zagotovi nadomestno vozilo.

Ali je čiščenje vozila dodaten strošek ob vrnitvi?

Da. V primeru, da vozilo ni v enakem stanju, kot ob prevzemu, se odbije tudi strošek čiščenja. Ta znaša 25,00 € z DDV-jem.

Svoja vozila čistimo ročno in previdno, zato ob vsakem najemu priporočamo najemojemalcu, da vozila ni potrebno čistiti temveč se bo strošek trgal od vplačanega depozita.

Ali lahko vozilo uporablja nepooblaščena oseba?

Ne. V kolikor vozilo uporablja nepooblaščena oseba, je strošek prekrška 100,00 € z vključenim DDV-jem.

Kako se izračuna vrednost storjene poškodbe?

Strošek nastale poškodbe se oceni pri pooblaščenem serviserju znamke najetega vozila. Cenitev poškodbe mora najemodajalec v vednost posredovati najemojemalcu.

Kaj storiti v primeru prometne nesreče?

Najemojemalec je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka, ne glede na to, ali gre za delno škodo ali popolno uničenje vozila oziroma odtujitev vozila, zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka.

Najemojemalec se obvezuje, da bo v vsakem primeru nemudoma poklical policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika. Prav tako se obvezuje, da bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, katero bo takoj dostavil najemodajalcu.

Kaj se zgodi v primeru, da storim prekršek?

Najemojemalec prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi vozila in za vso iz tega naslova nastalo škodo. Ta najemojemalčeva odgovornost traja tudi po prenehanju Pogodbe, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je najemojemalec vozilo uporabljal.

Plačilo najema in depozita

V kolikšnem času se vrne vplačan depozit?

• V kolikor najemodajalec po prenehanju najemnega razmerja ne bo imel do najemojemalca nobenega zahtevka več (plačane bodo vse najemnine, kazni, drugi stroški), se depozit najemojemalcu brezobrestno vrne najkasneje v roku 14 dni po zaključku najema.

• V primeru poškodb, se depozit vrne po prejemu ocenjene škode s strani pooblaščenega servisa.

Na kakšne načine lahko plačam najemnino in depozit?

Najemnina in depozit se lahko plačate preko TRR, z gotovino ali s kartico. V vsakem primeru se depozit vrača na TRR plačnika, ne glede na način plačila.

Kaj vse zajema “najemnina”?

Najemnina je sestavljena iz osnovne dnevne najemnine za izbrano vozilo in zavarovanja (osnovno in polni kasko), servisi, popravila, pnevmatike in menjava pnevmatik, vinjeta, asistenca na cesti, nadomestno vozilo.

Kaj vse zajema “depozit”?

Za zavarovanje plačila obveznosti, predvsem pa za varstvo oziroma jamstvo za samo vračilo najetega vozila, se najemojemalec zaveže najemodajalcu plačati depozit, katero je najemojemalec dolžan plačati najemodajalcu najkasneje pred prevzemom vozila.

Ali lahko najemnino plača pravna, depozit pa fizična oseba?

Ne. Najemojemalec, plačnik najemnine in depozita mora biti ista oseba oziroma družba.

Ostalo

Kako lahko podaljšam najem vozila?

Če želi najemojemalec podaljšati dogovorjeni čas najema, sklenjenega na podlagi kratkoročne pogodbe, mora zaprositi najemodajalca za soglasje, in sicer najmanj 48 ur pred iztekom takšne pogodbe. Podaljšanje kratkoročne najemne pogodbe se lahko izvrši v vsaki poslovalnici najemodajalca.

Kaj se zgodi v primeru, da se poškodba ob prevzemu vozila ne zabeleži v primopredajni zapisnik?

Ponovno se preveri stanje vozila po fotografijah in videoposnetkih iz arhiva najemodajalca. V primeru, da se poškodba ni zabeležila na primopredajni zapisnik, jo potrdimo pisno na e-pošto najemojemalca.

Kakšna je razlika med dodatnim in prekoračenim kilometrom?

Dodatni kilometer pomeni doplačilo kilometrov pred prevzemom vozila, prekoračen kilometer pa vsak odvečni kilometer po vrnitvi vozila.

Imajo vsa vozila vinjeto?

Vsa vozila imajo slovensko vinjeto.

Kaj se zgodi v primeru, da v najetem vozilu pozabimo lastnino?

Najemodajalec ne odgovarja za najemojemalčevo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je pustil v najetem vozilu ali na njem. V primeru, da se lastnina najde, najemodajalec o tem pisno obvesti najemojemalca. Vsa najdena lastnina najemojemalca ali tretje osebe se nahaja na naslovu najemodajalca.

Koliko kilometrov je vključenih v ceno?

Kilometrina vključena v najemnino je odvisna od obdobja in najetega vozila. Pred potrjenim najemom bo vključena kilometrina vidna na računu, predračunu ali ponudbi. Po prevzetem vozilu je vključena kilometrina vidna na prevzemnem zapisniku.

Koliko znaša strošek prekoračitve kilometrov?

Vsak prekoračen kilometer lahko znaša od 0,49 € z vključenim DDV-jem pa vse do 3,42 € z vključenim DDV-jem. Znesek je odvisen od obdobja in najetega vozila.

Imate kakšno dodatno vprašanje? Zapišite spodaj.