Splošni najemni pogoji

1. UVODNE DOLOČBE
Ti splošni najemni pogoji veljajo za vsa razmerja, ki jih sklepa družba ACTINIA G. m.b.H., Josefstädter Strasse 43-45, 1080 Dunaj, Avstria ali družba Actinia d.o.o. Mašera Spasičeva ulica 8, 1000 Ljubljana , Slovenija (v nadaljevanju najemodajalec). Iz naslova opravljanja dejavnosti “rent-a-car”, z nejemnikom in so sestavni del Pogodbe o najemu motornih vozil (v nadaljevanju Pogodba).

Najemodajalec in nejmnik s podpisom Pogodbe o najemu potrdita veljavnost teh splošnih najemnih pogojev, pri tem da podpis obeh strank hkrati pomeni izrecno izjavo obeh, da sta v celoti seznanjena s vsebino Pogodbe in teh pogojev, da sta jih v celoti prebrali, jih razumeta, z njimi soglašata ter jih sprejemata. Najemnik se v naprej odpoveduje morebitnim ugovorom v smislu, da mu določila splošnih pogojev ob podpisu Pogodbe niso bili znani ali da mu niso bili izročeni (27. člen Pogodbe).

Vsaka kršitev splošnih najemnih pogojev hkrati pomeni kršitev pogodbenih določil in je zadosten razlog za takojšen odstop od Pogodbe oziroma ustreznega Aneksa k tej pogodbi, katerih sestavni del so ti pogoji, upoštevaje 15. člen Pogodbe.

2. POMEN IZRAZOV
Najemodajalec je družba ACTINIA G.m.b.H. ali družba ACTINIA d.o.o., kot tudi vsi njegovi delavci ter z njegove strani pooblaščene osebe. Najemnik , kot tudi vsi njeni delavci ter z njene strani pooblaščene osebe, ki so upravičene do upravljanja vozil po Pogodbi, kot tudi tretje osebe, ki po volji ali krivdi najemnika brez vednosti najemodajalca upravljajo z vozili. Vozilo so vsa vozila, ki so predmet Pogodbe in za katera se uporablja edninska slovnična oblika, ne glede na dejansko vsakokratno število najetih vozil, kot je razvidno iz Aneksov k pogodbi. Pogodba je Pogodba o najemu motornih vozil ter vsi na njeni podlagi sklenjeni Aneksi k pogodbi – seznam in opis dolgoročnega najema vozil (v nadaljevanju Aneks). Izraz »Pogodba« se tako v nadaljevanju smiselno nanaša tako na Pogodbo samo, kot na »pogodbo oziroma ustrezne Anekse k pogodbi«, v kolikor ni eksplicitno naveden Aneks.

3. UPRAVLJANJE VOZILA
Vozilo smejo uporabljati, voziti ali upravljati:

 • osebe stare več kot 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj 2 leti (oziroma po veljavnih pogoji zavarovalnice),
 • osebe, pooblaščene za upravljanje, vožnjo ali uporabljanje vozila, skladno s Pogodbo,
 • osebe, ki imajo s vsakokrat veljavno zakonodajo opravljen ustrezen strokovni izpit iz naslova varnosti pri delu in požarne varnosti.

Vsi našteti pogoji za vožnjo oziroma upravljanje vozila morajo biti izpolnjeni kumulativno. Najemodajalec bo dovolil, da se upravičenje najemnika do uporabe vozila izkazuje tako, da najemnik, ki izpolnjuje svoje obveznosti po pogodbi, v času trajanja le-te, vozilo lahko neovirano uporablja, v skladu z določbami pogodbe.

Vozilo se ne sme uporabljati, upravljati ali voziti:

 • za plačilni prevoz potnikov in blaga, kot je taxi služba ali drugi prevoz potnikov in blaga,
 • za udeležbo na kakršnih koli športnih ali drugih tekmovanjih in testiranjih vozil,
 • za dejavnost avto šole ali drugega učenja vožnje motornih vozil,
 • za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta,
 • za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni naveden skladno s Pogodbo,
 • če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, oziroma drugih psihoaktivnih snovi, po katerih zaužitju je odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil,
 • če je vozilo preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom, skladno s tehnično dokumentacijo proizvajalca ali nepravilno obremenjeno oziroma naloženo v nasprotju z veljavnimi predpisi,
 • če vozilo ni v v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik za to ve ali bi moral vedeti, glede na zakonska ali interna določila glede brezhibnosti vozila,
 • če je vozilu potekla registracija ali zavarovanja, dogovorjena s Pogodbo,
 • izven cest L, II. in lil. reda,
 • izven RS oziroma EU (razen začasne uporabe, ki je dovoljena le, če so sklenjena za to ustrezna zavarovanjavključno s kasko zavarovanji in le na območjih na katerih takšna zavarovanja veljajo ter ob predhodnem pisnem soglasju najemodajalca),
 • v nasprotju s cestno prometnimi predpisi,
 • izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere,
 • v nezakonite namene (npr. carinski prekrški),
 • za prevoz vnetljivih ali nevarnih snovi,
 • v kakršnekoli druge namene, ki so v nasprotju s sklenjeno Pogodbo, temi pogoji ali veljavnimi predpisi, kakor druge namene, ki bi kakorkoli drugače ogrožali ali kršili najemodajalčevo lastninsko pravico nad vozilom. Za vsakršno ravnanje v nasprotju z navedenimi določili je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko poleg dejansko nastale škode in odškodnine po lastni izbiri, proti najemniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev pogodbe z vsemi posledicami, kot izhajajo iz pogodbe.

4. PREVZEM VOZILA
Najemnik prevzame vozilo po podpisu Pogodbe ter ob izpolnitvi vseh s pogodbo določenih pogojev in formalnosti. S podpisom prevzemnega zapisnika najemnik pridobi pravico do uporabe vozila. Vozilo je v vsakem času neodtujljiva last najemodajalca pri čemer se kot last smiselno upošteva tudi pravica uporabe po leasing pogodbah. Najemodajalec izroči, najemnik pa vozilo sprejme tehnično brezhibno, z zakonsko predpisano opremo in drugimi pritiklinami (prva pomoč, varnostni trikotnik in brezrokavnik, rezervno kolo, osnovno orodje, komplet žarnic, ter druga zakonsko obvezna oprema), registrirano, s Pogodbo dogovorjeno zavarovano, ter originalnimi identifikacijskimi dokumenti, fotokopijo homologacije ter zavarovalne police, ki sta v originalu na vpogled na sedežu najemodajalca. V kolikor je v vozilu več opreme, se to zabeleži v Aneksu. Najemnik je ob prevzemu dolžan vozilo, pritikline in dokumentacijo takoj pregledati, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. Najemnik izjavlja, da v celoti pozna poslovne in izročilne pogoje ter jih s podpisom pogodbe tudi sprejme (dobavni rok, garancijski rok, zagotavljanje rezervnih delov, servisiranje opreme, vozila, itd.). Za prevzete dokumente in pritikline vozila odgovarja najemnik, kot za vozilo samo.

5. TRAJANJE NAJEMA
Čas dolgoročnega najema za posamezno vozilo dogovorita najemnik in najemodajalec z Aneksom.

6. PODALJŠANJE NAJEMA
Najemnik in najemodajalec se lahko dogovorita o podaljšanju časa dolgoročnega najema vozila. Najemnik je dolžan obvestiti o nameri podaljšanja najema posameznega vozila najmanj 45 (petinštirideset) dni pred datumom izteka najema, določenega v posameznem Aneksu (14. člen Pogodbe). Če želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, sklenjenega na podlagi kratkoročne Pogodbe, mora zaprositi najemodajalca za soglasje, in sicer najmanj 24 ur pred iztekom takšne pogodbe. Podaljšanje kratkoročne najemne pogodbe se lahko izvrši v vsaki poslovalnici najemodajalca, medtem ko se podaljšanje dolgoročne Pogodbe oziroma Aneksa lahko izvrši le v poslovalnici, kjer je bila sklenjena Pogodba.

7. VRAČILO VOZILA
Skupne določbe
Najemnik se obvezuje, da bo posamezno najeto vozilo vrnil v dogovorjeni kraj in na dogovorjeni dan ter ob dogovorjenem času. Ob vračilu vozila se sestavi zapisnik o stanju vozila. Najemnik se obvezuje vozilo vrniti v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, tehnično brezhibno, pravilno vzdrževano, v čistem stanju, z dogovorjenim nivojem goriva, prosto stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo, s vso pripadajočo opremo, pritiklinami in dokumentacijo. Če najemodajalec nemudoma ob prevzemu (čistoča, nivo goriva, ipd.) ali na podlagi strokovnega pregleda vozila, ki se opravi najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni po prevzemu vrnjenega vozila, presodi, da stanje vrnjenega vozila ni ustrezno, ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika, da se vozilo vrne v prvotno stanje. Če najemnik ne izroči vseh prejetih dokumentov v zvezi z vozilom ali vse opreme oziroma pritiklin vozila, je dolžan poravnati stroške za pridobitev vsega tega. Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi najemodajalec ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo. Najemodajalec je v primeru iz III. – V. odstavkov poleg povračila stroškov upravičen do izplačila, najemnik pa je to dolžan plačati, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z vozilom v namene opravljanja registrirane dejavnosti zaradi navedenih razlogov. Najemodajalec sme zahtevati od najemnika tudi vso škodo, odškodnino in morebitni izgubljen dobiček, če najemnik ni ukrenil ničesar ali ni dovolj učinkovito ukrepal, da bi odpravil pravno, tehnično ali gospodarsko neuporabnost vozila, ali za zmanjšano možnost uporabe vozila. Stanje vozila ob prenehanju Pogodbe oziroma ustreznega Aneksa v primeru nesoglasij ugotovi pooblaščeni serviser ali cenilec na stroške najemnika.

Dolgoročni najem
V primeru, da najemnik vozila po izteku ali prenehanju Pogodbe oziroma Aneksa ne vrne, kakor je to dogovorjeno, ter najema ne podaljša pravočasno oziroma ne sporoči zadržka za vračilo vozila, je najemodajalec upravičen najemniku vozilo odvzeti in vzpostaviti na njem posest. V takšnem primeru se najemnik izrecno in nepogojno odpoveduje kakršnikoli tožbi zaradi motenja posesti oziroma posestnega varstva in dovoljuje, da najemodajalec prevzame vozilo v svojo posest, brez najemnikove pravice do uveljavljanja kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Če najemnik zamuja z vrnitvijo vozila, je dolžan – poleg ostalih obveznosti – plačevati nadaljnjo najemnino za vsak začeti teden zamude vračila vozila v višini polovice z Aneksom dogovorjenega mesečnega obroka po tarifi, ki velja za primer predčasne vrnitve vozila, vse do dejanske vrnitve vozila oziroma najemodajalčeve vzpostavitve posestne pravice. Najemnik v primeru vzpostavitve najemodajalčeve posestne pravice na vozilu zaradi nevrnitve vozila izrecno in nepogojno priznava zapisnik o stanju vozila ob vzpostavitvi posestne pravice, ki ga sestavi najemodajalec.
Predčasno vračilo najetega vozila brez navedbe konkretnega in utemeljenega razloga, skladno z določili najemne pogodbe, ni možno pred potekom dveh (2) let šteto od dneva izročitve najetega vozila. Po preteku dveh (2) let, pa je odstop mogoč, na podlagi sklenjenega sporazuma, pri čemer je najemodajalec upravičen najemnino za najeto vozilo obračunati skladno s svojim cenikom.

Kratkoročni najem
V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas najema, se prvih 59 minut ne obračuna. Po prekoračitvi tega časa se do vrnitve vozila v zamudi oziroma vzpostavitvi posesti s strani najemodajalca, obračunavajo dodatni dnevi, ne glede na sicer dogovorjeno ceno najema. V primeru najemodajalčeve vzpostavitve posestne pravice na vozilu se najemnik izrecno in nepogojno odpoveduje kakršnikoli tožbi zaradi motenja posesti oziroma posestnega varstva in dovoljuje, da najemodajalec prevzame vozilo v svojo posest, brez najemnikove pravice do uveljavljanja kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Najemnik v primeru vzpostavitve najemodajalčeve posestne pravice na vozilu zaradi ne vračila vozila izrecno in nepogojno priznava zapisnik o stanju vozila ob vzpostavitvi posestne pravice, ki ga sestavi najemodajalec.

8. STROŠKI OPOMINJANJA IN ODVZEM VOZILA ZARADI NEPLAČIL
V primeru neplačila tekočega obroka se najemnika peti (5) dan po poteku valute opomni s plačilnim opominom, katerega strošek je 50,00 € (petdeset 00/l00EUR). Če zapadli obrok v desetih dneh po prvem opominu še vedno ni plačan, je strošek drugega opomina 8% od vrednosti mesečnega obroka najema vozila, v nobenem primeru pa ne sme biti nižji od 280,00 € (dvestoosemdeset 00/100 EUR). Če pretekli obrok po že izstavljenem naslednjem obroku in po izstavljenih dveh opominih še vedno ni plačan (30 dni po poteku valute obroka za plačilo najema vozila) se pošlje ZADNJI tretji opomin (40 dni po poteku valute obroka za najem vozila) pa je že opomin za odvzem vozila. Če vsi obroki , vključno z vsemi opomini niso od četrtega opomina v roku sedmih (7) dni poravnani, sledi odvzem vozila. Strošek odvzema je odvisen od izterjevalne agencije, ki za najemodajalca opravlja storitev odvzema motornih vozil. Vsi stroški odvzema motornega vozila v celoti bremenijo najemnika.

9. NADOMESTNO VOZILO
Najemnik je upravičen do nadomestnega vozila brez dodatnih stroškov najema po Pogodbi v primerih iz 3. (vozilo ni na razpolago v roku 24 ur po podpisu Aneksa) in prvega odstavka člena Pogodbe (čas rednega vzdrževanja oziroma servisiranja vozila). Najemnik je upravičen do nadomestnega vozila proti plačilu dodatnega plačila stroškov najema, skladno z določili pogodbe o kratkoročnem najemu, v naslednjih primerih:

 • drugi odstavek 11. člena Pogodbe (izredni servisi, popravila zaradi prekomerne rabe, generalni servisi oziroma vgradnja rezervnih delov prej, kot je predvideno oziroma določeno v tehnični dokumentaciji proizvajalca),
 • omejena uporaba zaradi okvare ali poškodbe, vključno s popolnim uničenjem ali izgube vozila ter nastanka drugih škodnih primerov, če teh stroškov ne krije zavarovalnica
  ali niso kriti s strani proizvajalca v garancijskem roku,
 • če vozila po prevzemu zaradi zakonskih predpisov ali ukrepov oblasti ni več moč uporabiti v prvotno določen namen,
 • za obdobje, v katerem najemnik zamuja z vračilom vozila, ne glede na razlog.

10. KILOMETRINA
Število prevoženih kilometrov v času najema se ugotavlja po tovarniško vgrajenem In zapečatenem števcu kilometrov, s tem, da se stanje števca pri kratkoročnem najemu popiše ob vračilu vozila, pri dolgoročnem najemu pa se popisuje mesečno, kar pomeni, da je najemnik dolžan najpozneje do 5. naslednji mesec sporočiti stanje števca vozila na zadnji dan prejšnjega meseca. Ne glede na to določbo mora najemnik prav tako nemudoma obvestiti najemodajalca, ko mu opozorilne naprave v posameznem vozilu javijo potrebo po servisu posameznega vozila, ki se opravlja na določeno število prevoženih kilometrov, oziroma, če presega pogodbeno mesečno dogovorjeno število kilometrov za več kot 20 odstotkov. Vsak poseg najemnika v tovarniško vgrajen števec na vozilu in v armaturno ploščo je prepovedan. V primeru okvare števca kilometrov je najemnik dolžan o tem nemudoma obvestiti najbližjo poslovalnico najemodajalca, od katerega bo dobil vsa potrebna navodila.

11. GORIVO
Gorivo ni vključeno v ceno najema. Vozilo najemnik prevzame s praznim rezervoarjem goriva ter se tudi vrne s praznim rezervoarjem goriva, razen v primeru kratkoročnega najema, kjer se vozilo prevzame s polnim ter vrne s polnim rezervoarjem goriva.

12. VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE
Najemnik se obvezuje ves čas najema vozilo uporabljati za normalno rabo, ga vzdrževati in zanj skrbeti kot dober gospodar in v skladu z v skladu z ustreznimi tehničnimi in drugimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji ter Pogodbo. V tem smislu se najemnik zavezuje na lastne stroške tekoče vzdrževati vozilo (redno preverjati nivo olja v motorju in zavorah ter avtomatskem menjalniku – če je obstaja v najetem vozilu, vode v hladilnem sistemu in akumulatorju ter pritisk zraka v zračnicah, ipd.), ter najemodajalcu javiti o vsaki napaki vozila. Drugačno ravnanje predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti s strani najemnika. V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke pogojev najema, je najemnik dolžan povrniti vso tako nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja osnovne dejavnosti s posameznim vozilom.
Okvare
V primeru okvare je najemnik dolžan nemudoma obvestiti najbližjo poslovalnico najemodajalca in postopati skladno z navodili. Okvare na vozilu, ki jih ne odpravi neposredno najemodajalec, je dovoljeno odpraviti oziroma popraviti samo v pooblaščenih servisih za posamezno vrsto in znamko vozila, najemodajalcu pa mora najemnik predložiti vse morebitne zaradi okvare zamenjane dele in originalni račun servisa. Vsi stroški odprave morebitnih okvar posameznega vozila izven garancijskega roka so stroški najemnika. V primeru najemnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila vozila “na svojo roko” ali nastanka okvare na vozilu zaradi napačne najemnikove uporabe, upravljanja ali vožnje vozila, se bremeni za stroške odprave oziroma popravila okvare najemnika.

13. ZAVAROVANJE
Vsako posamezno najeto vozilo je zavarovano v skladu z veljavnimi predpisi RS in splošnimi pogoji zavarovalnice, razvidnimi iz zavarovalne police za posamezno vozilo, ki je v izvirniku na vpogled pri najemodajalcu, ter v obsegu dogovorjenem s pogodbo (sklenitev kasko zavarovanja, odbitna franšiza). Po potrebi je vozilo tudi opremljeno z GPS napravo, katere uporaba je zgolj namenjena ob postopku odvzemu vozila, če se stranka ne odzove na pozive po vrnitvi ali v primeru odtujitve. Ne glede na sklenjeno zavarovanje posameznega vozila je najemnik dolžan povrniti vsako morebitno škodo na posameznem vozilu in / ali opremi v naslednjih primerih:

 • vozilo ni kasko zavarovano, do višine stroškov, ki jo sicer pokriva kasko zavarovanje, oziroma če vozilo je kasko zavarovano in je odškodnini obračunana odbitna franšiza, ki slednja bremeni najemnika
 • poškodbe notranjosti vozila, pnevmatik, kolesnih obročev, okrasnih pokrovov, brisalcev in antene ter poškodb na
 • podvozju vozil in drugih poškodb vozila in opreme, ki niso krite s strani zavarovalnice,
 • če jo je povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil oziroma drugih psihoaktivnih snovi, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje oziroma je prepovedana,
 • če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti,
 • če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja,
 • če je pobegnil s kraja nezgode, ne glede na krivdo,
 • če je škoda nastala kot posledica uporabe vozila v nasprotju z določili 3. točke teh pogojev najema,
 • če je škoda nastala na območjih ali v državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozil (krizna območja, vojna in potencialna vojna področja, ipd.) oziroma izven EU brez soglasja najemodajalca k uporabi vozila izven EU,
 • v drugih primerih, ki jo zavarovalnica ne krije ali, ki presega limit zavarovalnega kritja in podobno, ne glede na krivdo najemnika,
 • v primeru neuspešne tožbe proti tretjim, skupaj s vso škodo, stroški in pristojbinami.

Najemnik je odgovoren najemodajalcu tudi za škodo, ki so jo povzročile tretje osebe v času, ko ga bremenijo riziki, povezani z vozilom oziroma uporabo le-tega, ne glede na krivdo, smiselno upoštevaje gornja določila. Najemnik prav tako do celote krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, ki niso krite s strani zavarovalnice. Pri nastanku večjih zavarovalnih primerov v enem zavarovalnem obdobju najemnika bremeni tudi malus. Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti Pogodbe. Po preteku veljavnosti Pogodbe, z izjemo podaljšanja Pogodbe, najemodajalec ni odgovoren za prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitev oziroma uničenje vozila, in le-te veljajo kot najemnikove osebne zadeve ter je najemnik dolžan plačati vso morebitno škodo, ne glede na dejansko zavarovanje vozila. Samo najemodajalec ima pravico uveljavljati odškodninske zahtevke v primeru škode. Če odškodnina za uničeno ali izgubljeno vozilo ne zadostuje za pokrivanje celotne škode, ki jo je utrpel najemodajalec, je najemnik dolžan povrniti vso škodo v 8 (osmih) dneh po obvestilu najemodajalca. Celotna škoda, ki jo utrpi najemodajalec, se Izračuna na način, da se oceni vrednost vozila pred nastankom takšnega škodnega primera, pri čemer vrednost vozila ne more presegati nabavne vrednosti vozila s pripadajočim davkom. Najemnik je dolžan povrniti najemodajalcu tudi obresti na ocenjeno vrednost vozila pred nastankom škodnega primera, obračunanimi za ves čas, od dneva škodnega dogodka do likvidacije škode in sicer v višini 6-mesečnega EURIBOR-ja (veljavnega na dan pred obračunom škode) + 3,5% obresti.

14. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA PRI NASTANKA ŠKODNEGA PRIMERA
V kolikor pride do poškodb, uničenja, zasega ali kraje vozila, ali če je vozilo udeleženo v kakršnikoli nesreči, ki bi lahko povzročila sodni spor med najemodajalcem in najemnikom ali med najemodajalcem in tretjimi osebami, je najemnik o tem dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca. V primeru kraje, nesreče oziroma škodnega primera pa je najemnik dolžan primer takoj prijaviti tudi policiji. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru kakršnekoli prometne ali druge nesreče oziroma poškodbe z najetim vozilom ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice, s tem da:

 • si bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil,
 • ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno,
 • ne bo priznal krivde tretjim osebam,
 • bo v vsakem primeru nemudoma poklical policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,
 • bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, katero bo takoj dostavil najemodajalcu.

Najemnik je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka, ne glede na to, ali gre za delno škodo ali popolno uničenje vozila oziroma odtujitev vozila, zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka. Za opustitev dolžnosti po tej točki je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko poleg dejanske škode in odškodnine po lastni izbiri proti najemniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev Pogodbe oziroma Aneksa s vsemi posledicami predčasne prekinitve iz krivdnih razlogov na strani najemnika, kot izhajajo iz pogodbe. V primeru nastanka škodnega primer nima najemodajalec nobenih obveznosti do najemnika (npr. brezplačen transport z mesta nezgode ali zamenjava vozila ali nadomestno vozilo ali katerokoli drugo nadomestilo, razen če te stroške pokriva zavarovanje in skladno z določili Pogodbe oziroma teh pogojev).

15. LASTNINA NAJEMNIKA IN TRETJIH OSEB

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je pustil v najetem vozilu ali na njem, v morebitnem nadomestnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s podpisom Pogodbe izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

16. TATVINA ALI POŽAR

Najemnik ne sme pustiti vozila nezaklenjenega, ter mora posvečat posebno pozornost morebitnim izvorom požara. V primeru tatvine ali požara najemnik ravna enako, kot je to določeno za nastanek škodnega primera.

17. KRIZNA IN VOJNA PODROČJA

Najemodajalec si pridržuje pravico posamezna področja opredeliti kot krizna ali vojna območja, kar pomeni, da je uporaba najetega vozila na takem področju prepovedana, najemnik pa se zaveže, da najetega vozila na taka področja ne bo vozil ali ga tam uporabljal. Najemnik in najemodajalec ugotavljata, da ob podpisu teh splošnih pogojev na področju Evropske Unije ni obstoječih kriznih ali vojnih območij, kjer bi bila prepovedana uporaba najetega vozila. V kolikor bo po podpisu teh pogojev katero območje opredeljeno kot krizno ali vojno območje, bo najemodajalec o tem nemudoma obvestil najemnika.

18. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV

Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi vozila in za vso iz tega naslova nastalo škodo.. Vse morebitne mandatne in druge kazni, ki jih v času uporabe najetega vozila povzroči oziroma dobi najemnik, je dolžan najemnik plačati sam in se za njih bremeni najemnik neposredno. Ta najemnikova odgovornost traja tudi po prenehanju Pogodbe, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je najemnik vozilo uporabljal.

19. KONČNE DOLOČBE

V primeru neskladnosti določb, določbe Pogodbe oziroma Aneksa prevladajo nad določbami splošnih pogojev. Ti splošni najemni pogoji družbe ACTINIA G.m.b.H. ali družbe ACTINIA d.o.o. stopijo v veljavo z dnem podpisa primopredajnega zapisnika in se uporabljajo za urejanje medsebojnih razmerij iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti družbe oziroma oddajanja vozil v najem najemniku.